WHAT BELONGS TO US, DOESN’T SEEM OURS

Has it ever struck you whenever you think of something to be yours but isn't actually yours? It's very confusing isn't it? What you think is yours, isn't actually yours. What I think is mine, actually belongs to someone else.

ISKOLAR NG BAYAN; ISKOLAR PARA SA BAYAN

ISKOLAR. Isang napakabigat na salita na nagbibigay ng matinding damdamin at obligasyon para sa ating mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas. Ngunit, tama nga bang makita natin ito biglang isang obligasyon at responsibilidad o bilang isang karangalan? Ito ang tawag sa mga estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas, o para sa iba, Isko at Iska. Ngunit, … Continue reading ISKOLAR NG BAYAN; ISKOLAR PARA SA BAYAN